Färsk fisk – från hav till bord

Lokala kustfiskare, levande fiskehamnar och möjligheter att köpa färsk fisk från våra angränsande havsområden är av stor betydelse för livskvaliteten i Skåne. Fisket är en viktig del av kustsamhällenas identitet och bidrar till att attrahera nya invånare, turister och näringsliv till glesbygden.

Samtidigt ser vi stora utmaningar för fisket, inte minst i svag lönsamhet på grund av en global prispressad marknad, och många fiskare har tvingats lämna yrket de senaste åren. Genom att fokusera på färskhet, kvalitet och en värdeskapande regional marknad, öppnas nya möjligheter för en modern och hållbar fiskerinäring.

Under 2018 – 2020 driver Livsmedelsakademin och Marint centrum i Simrishamn ett projekt för att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk, utveckla kompletterande affärsmodeller och marknadskanaler, öka kunskapen om fisk som livsmedel.  Vi gör det genom att utveckla kanaler för försäljning och samarbetet med de aktörer som säljer landsbygdens produkter till restauranger, butiker och offentlig sektor. Projektet driver vi tillsammans med yrkesfiskare, förädlare, kockar, krögare, handlare, grossister och offentliga kök. Målet är att utveckla marknaden för fisket och öka fiskarnas lönsamhet. Projektet pågår under två år, med start hösten 2018.

Projektet innehåller seminarier, träffar, studieresor, utbildningsinsatser och konkret företagsutveckling, där ambitionen är att utveckla fiskenäringen genom erfarenheter och kunskap från övriga livsmedelsbranschen.

Projektet är viktigt för sydöstra Skånes landsbygd eftersom lokala fiskeflottor och levande hamnar skapar sysselsättning och företagande i flera led. Fisket är också nära knutet till regionens identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare.

 

Tekniskt projektnamn: Utveckling av fiskenäringen i sydöstra Östersjön

För ytterligare information om projektet kontakta:

Elin Pettersson, projektledare,  Livsmedelsakademin

eller

Ann-Marie Camper, Marint centrum i Simrishamn