Livsmedelsakademin har i samarbete med Marint centrum ansökt hos Leader Sydöstra Skåne om ett tvåårigt projekt för att utveckla den lokala fiskerinäringen. I slutet av november beslutade Leaderstyrelsen att prioritera projektet, som därmed skickas vidare till Jordbruksverket för slutligt beslut.

Bevarandet av det lokala fisket kräver högre priser än vad dagens storskaliga globala marknad kan erbjuda. Projektet går därför ut på att utveckla marknaden för fisk och öka fiskarnas lönsamhet, bland annat genom att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk, utveckla kompletterande marknadskanaler och utveckla samarbetet med existerande aktörer som tillhandahåller landsbygdens produkter till restauranger, butiker och offentlig sektor. Projektet kommer också att innehålla utbildningsinsatser och konkret företagsutveckling, där ambitionen är att ta tillvara kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskerinäringen.

Erfarenheter från andra satsningar på småskalig och lokal livsmedelsproduktion visar att riktade insatser av den typ som finns i projektet leder till en snabb och hållbar utveckling av olika marknadskanaler. Samtidigt visar till exempel Hemmahamnen, FiskOnline och Öresundsfisk att det finns ett intresse och en marknad för direktförsäljning av färsk fisk till konsument. Livsmedelsakademin drar av sina kontakter med handlare, kockar och offentliga kök slutsatsen att efterfrågan på lokalt fångat fisk är stor. Exempelvis är flertalet av handlarna i Smaka på Skånes handlarnätverk öppna för att omgående inkludera lokalt landad fisk i sin försäljning. Vad som ännu saknas är kontakt- och distributionskanaler från fisket liksom att kunskapen om fisk behöver förbättras, till exempel vilken fisk som fångas lokalt, vilken fisk som är i säsong när och i viss mån hur fisk ska hanteras och förädlas.

Projektet är viktigt för sydöstra Skånes landsbygd eftersom lokala fiskeflottor och levande hamnar skapar sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla värden knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare.

Ännu återstår alltså slutligt godkännande från Jordbruksverket innan projektet kan dra igång. Det hör till ovanligheterna att Jordbruksverket avslår projekt som de lokala Leadergrupperna har prioriterat och därför är hoppet gott och vissa projektaktiviteter kommer att inledas redan direkt efter årsskiftet. Vi kommer informera närmare om projektet i början på det nya året.

För ytterligare information om projektet ”Utveckling av fiskenäringen i Södra Östersjön” kontakta Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin, Ann-Marie Camper, Marint centrum